Suoraan sisältöön

Esittelyssä Taitojen tukijat

Taitojen tukijat -projekti on kohdennettu ensisijaisesti opiskelu- ja työelämässä oleville oppimisvaikeuksia kokeville henkilöille. Tavoitteena on luoda tukea työelämään ja opiskeluihin sekä tukea yksilöllistä oppimista.

Hankkeessa on rakennettu toimintamalleja, jotta erilaiset oppijat tunnistettaisiin paremmin ja heitä osattaisiin tukea oikeanlaisin menetelmin. Hankkeessa on lisätty myös tietoisuutta oppimisvaikeuksista ja oppimisesta sekä järjestetty erilaisia kursseja ja vertaisryhmiä.

Projektia on toteutettu yhteistyössä oppilaitosten, kuten Karelia AMK:n, työyhteisöjen sekä eri yhdistysten kanssa. Hanke on tavoittanut yli 2000 henkilöä Pohjois-Karjalan alueella.

Taitojen tukijat -hankkeessa olemme olleet toteuttamassa erilaisien menetelmin avulla tukea oppimisvaikeuksia kokeville henkilöille. Esimerkiksi on helpotettu lukivaikeuden tunnistamista suhteessa työtehtävien vaatimuksiin, jotta työssä kuormittuminen vähenisi.

Tukea on tarjottu myös opiskelijoille, etenkin toisella ja korkea-asteella. Projektissa olemme päässeet osallistumaan Pohjois-Karjalan koulutuksen kentälle konkreettisin toimenpitein.

Olemme jakaneet tietoisuutta oppimisvaikeuksista, oppimismenetelmistä ja oppimisen apuvälineistä. Keinoina on käytetty muun muassa yksilöllisiä lukitestauksia ja palautekeskusteluita, henkilökohtaisia ohjauksia sekä apuvälinetietoutta.

Lukivaikeus ei ole aina samanlainen

Lukivaikeus on useimmiten asiakkaidemme taustalla vaikeuttamassa arkea, töitä ja opintoja. Se on erityisvaikeus, eli siihen ei välttämättä liity heikkouksia muissa taidoissa ja kyvyissä. Suomenkielinen termi lukivaikeus kertoo myös sisällöllisesti, että kyseessä on ongelma, joka ilmenee lukemisen ja kirjoittamisen taitojen oppimisessa ja hallinnassa.

Lukivaikeuden ilmenemismuodot ovat hyvin vaihtelevia ja yksilöllisiä. Ne esiintyvät yleensä yhdessä erilaisina yhdistelminä. Samat keinot eivät siis tepsi kaikille, vaan täytyy pohtia vaikeuden yksilöllisiä piirteitä ja ilmenemistä. Useimmiten oppimisvaikeudet jatkuvat aikuisuuteen ja aiheuttavat monenlaisia selviytymisongelmia. Yleensä ympäristöä muuttamalla voidaan parantaa myös henkilön toimintakykyä.

Lukivaikeuden tunnistamisen ja siinä tukemisen lisäksi erilaisia koulutuksia, tapahtumia ja infotilaisuuksia on pidetty runsaasti. Tukea on tarjottu esimerkiksi opiskelutaitokurssien myötä. Olemme järjestäneet niitä Itä-Suomen yliopistolla ja Karelia Ammattikorkeakoululla. Sisältöinä opiskelutaitokursseilla on ollut muun muassa oppimisvaikeudet ja niiden tunnistaminen sekä tukitoimet, oppimisen tehostaminen ja apuvälineet, opiskelutekniikat, ajankäytönhallinta sekä tarkkaavuus. Opiskelijat kokevat ongelmaksi yleisimmin lukemisen hitauden ja oikeinkirjoituksen pulmat.

Hankkeessa paljon korkea-asteen opiskelijoita

Suurin osa asiakkaistamme on ollut korkea-asteen opiskelijoita. Heidän kanssaan on pohdittu oppimisen kompastuskiviä ja sitä kuinka niiden yli kiivetään. Opiskelijoiden kanssa on käyty läpi erilaisia opiskelutekniikoita, kuten luetun ymmärtämisen tekniikoita ja käsitekartan tekoa.

Heidän kanssaan on myös mietitty, että olisiko jostain oppimisen apuvälineestä heille hyötyä. Apuvälineitä voivat olla vaikkapa oikolukuohjelmat, erilaiset tekniset sovellukset, kamera, skanneri, lukukalvot tai äänikirjat. Pyrkimyksenä on ollut tukea opintojen sujuvuutta.

Opiskelijoita on tullut itsenäisesti luoksemme opiskelujen ohjaukseen, mutta myös oppilaitokset ja yhteistyökumppanit ovat lähettäneet heitä luoksemme.

Olemme halunneet tukea opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien kehittymistä, opiskelutaitojen paranemista ja tukea opiskelijoiden opiskelijaminäkuvaa. Projektin aikana olemme olleet yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa ja halunneet yhdessä heidän kanssaan tukea opiskelijoiden yksilöllistä oppimista sekä olla vaikuttamassa opiskelijoiden oikeuksiin, tehokkaamman tukijärjestelmän luomisen avulla.

Olemme olleet lukuisia kertoja infoamassa opettajia, jotta erilaiset oppijat tunnistetaan paremmin ja heitä osataan tukea oikeanlaisin menetelmin.

Olemme myös vastanneet esimerkiksi opiskelijoilta nousseeseen toiveeseen ja tarpeeseensa ja järjestäneet Jättekiva-nimistä ruotsin kurssia korkea-asteen opiskelijoille. Ruotsin kieli on koettu haasteelliseksi suorittaa. Virkamiesruotsi onkin pakollinen osa korkea-asteen tutkintoa.

Henkilökohtainen ohjaus on tärkeää

Saamamme palautteen mukaan asiakkaat kokevat, että ovat saaneet apua opintoihin ja moni kertoo, että on saanut uutta tietoa ja enemmänkin hyötyä itselleen, mitä etukäteen odotti. Omakohtainen ohjaus, lukitestaukset palautekeskusteluineen ja opiskelutekniikoiden ohjaus on koettu hyödyllisiksi. Henkilökohtaisista ohjauksista olemme saaneet positiivista palautetta.

Olemme sanoneet usein, että tärkeintä on itsensä hyväksyminen, omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen. Erilaisten itselle soveltuvien opiskelutekniikoiden ja apuvälineiden avulla oppimisvaikeuksista huolimatta voi menestyä hyvin ja se on palkitsevaa, mutta se vaatii aktiivista työtä. Vaikka esimerkiksi lukivaikeuden seurauksia on monia, on syytä muistaa, että ne ovat kehitettävissä harjoittelun avulla. Kaikki voivat kehittää oppimistaan. Oppiminen on mukavaa, kun siinä onnistuu. Minä uskon, että sinä onnistut!

 

Mari Sadinmäki

Taitojen tukijat, erityisopettaja, projektivastaava


Sisältö päivitetty 15.07.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons