Suoraan sisältöön

Kehityksellinen kielihäiriö

Kehityksellisessä kielihäiriössä (Developmental Language Impairment) lapsen kielelliset taidot kehittyvät tavallista hitaammin ja poikkeavalla tavalla. Kehityksellisestä kielihäiriöstä on käytetty myös termejä kielellinen erityisvaikeus tai dysfasia.

Vaikeuksia voi olla puheen ääntämisessä ja lauserakenteissa sekä yleisesti puheen sujuvuudessa. Ongelmia voi ilmetä puheen ymmärtämisessä, sanojen mieleen palauttamisessa, taivutusmuotojen ja käsitteiden käyttämisessä sekä asioiden nimeämisessä.

Kehityksellinen kielihäiriö lisää lukivaikeuden riskiä. Lievemmissä tapauksissa kehitykselliseen kielihäiriöön liittyvät vaikeudet saattavat tulla selvästi ilmi vasta kouluoppimisessa. Lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien ohella voi ilmetä muun muassa abstraktin kielen ja käsitteiden ymmärtämisen vaikeutta.

Nuoruus- ja aikuisiässä kehityksellinen kielihäiriö voi ilmetä edelleen myös kielellisen tuottamisen ja puheen ymmärtämisen vaikeutena. Voi esiintyä sanojen löytämisvaikeutta ja poikkeavia lauserakenteita. Ymmärtämisen vaikeudet voivat ilmetä sekä kuullun että luetun ymmärtämisen alueilla. Kielelliset vaikeudet voivat vaikuttaa myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen, sosiaalisiin taitoihin ja tunteiden säätelyyn.

Katso lisää tietoa esim. Aivoliiton sivuilta tai Käypä hoidon sivuilta


Sisältö päivitetty 04.01.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons