Suoraan sisältöön

Artikkeli: Oppimisvaikeuksien huomioiminen ja esteetön opiskelu Helsingin Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa voi kokeilla eri tieteenalojen yliopisto-opiskelua, sillä opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia tai ikärajoja. Kaikki halukkaat ovat tervetulleita opiskelemaan. Vuosittain tätä mahdollisuutta käyttää jopa 16 000 opiskelijaa.

Avoimessa suoritetut opinnot myös jouduttavat opintoja yliopistossa, sillä mikäli opiskelija siirtyy tutkinto-opiskelijaksi Helsingin yliopistoon, suoritetut opinnot voidaan liittää osaksi tutkintoa. Avoimessa pyritään ottamaan opiskelijan erityistarpeet huomioon tarjoamalla joustavia opiskelumahdollisuuksia ja antamalla tukea opiskeluun.

Yliopisto-opiskelu vaatii sinnikkyyttä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Yliopisto-opiskelussa tarvittavia taitoja voi kerrata tai kohentaa Avoimen järjestämissä opiskelutaitokursseilla. Ohjeita annetaan muun muassa tenttiin valmistautumisessa, akateemisiin kirjoitustaitoihin (essee, referaatti, oppimispäiväkirja, lähteiden ja viitteiden merkitseminen) ja lukutekniikassa.

Opintojen edistyessä tutkimusmenetelmät ja tilastotieteen opinnot tulevat eteen samoin kuin vieraskieliset tenttikirjat. Ruotsin- ja englanninkielitaitoa voit kehittää valmentavilla kursseilla. Näistä aiheista on verkkosivuilla videotallenteita ja oppimateriaalia. Jos siirtyminen pääaineopiskelijaksi ja tutkinnon suorittaminen alkaa kiinnostaa, niin näitä eri tiedekuntien yleisopintoja ja kieliopintoja voi suorittaa jo Avoimessa.

Opinto-ohjauksesta apua opintosuunnitelmaan

Opinto-ohjauksesta saa apua itselle sopivien opiskelumenetelmien valinnassa ja opintosuunnitelman tekemisessä. Opintojen joustavuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että useissa oppiaineissa on mahdollista valita erilaisista toteutusmuodoista omaan opiskelutyyliin tai elämäntilanteeseen parhaiten sopiva tapa opiskella.

Opintosuunnitelman tekemisessä omia tavoitteita ja opiskeluun käytettävissä olevaa aikaa kannattaa miettiä. Tenttikirjoja saattaa joutua jonottamaan, joten nekin on varattava ajoissa. Yliopiston kirjasto järjestää tiedonhakukursseja, joihin Avoimen yliopiston opiskelijatkin ovat tervetulleita.

Avoimen kielikurssien opiskelijat voivat käyttää yliopiston Kielikeskuksen itseopiskelutiloja ja palveluita opiskelunsa aikana. Kielikeskuksen opettajatutoriin saa yhteyden Avoimen opinto-ohjauksen kautta tarvittaessa. Opinto-ohjaajille voi lähettää sähköpostia, soittaa tai varata henkilökohtaisen ajan. Uutena toimintamuotona tarjotaan myös etä-ohjausta verkossa.

Tuki voi lisäksi merkitä mahdollisuutta suorittaa opinnot joiltain osin yksilöllisin keinoin, mutta opintosisällöistä ei voida antaa kuitenkaan huojennusta. Jos opiskelija tarvitsee vamman tai sairauden vuoksi erityisjärjestelyjä eri opiskelutilanteissa, otetaan aina yhteyttä oman oppiaineen yhteyshenkilöön. Lisäksi erityispedagogiikan tuutorin kanssa voi keskustella oppimisvaikeuksiin ja esimerkiksi lukihäiriöön liittyvistä kysymyksistä.

Opintojen joustavat suoritustavat

Verkko-opinnot joustavat ajan ja paikan suhteen, sillä luennoille osallistutaan verkon välityksellä tai katselemalla tallenteita. Verkkotehtäviä voi tehdä omassa rauhassa ja niillä voi joskus korvata osan kirjallisuustentistä. Verkkoympäristön keskustelupalstoilla voi esittää kysymyksiä opettajalle tai muille kurssilaisille. Osallistuminen perustuu lukemiseen ja kirjoittamiseen, mutta verkossa on myös videoita, kuvia ja muuta materiaalia. Kurssit on kuitenkin aikataulutettu, joten tehtävien palautuspäivistä on pidettävä kiinni.

Lähiopetuksessa luennot järjestetään iltaisin ja opettajalta on mahdollisuus kysyä epäselviä asioita heti. Muistiinpanot tehdään luennolla ja salissa voit osallistua yhteiseen keskusteluun. Useimmiten lähiopetuksen materiaalit (kalvot, linkin, lisämateriaalit) jaetaan osallistujille sähköisesti oppimisympäristö Moodlen kautta. Materiaalien avulla voit kerrata luennoilla käsiteltyjä asioita. Osallistuminen perustuu paljon kuunteluun ja luentomuistiinpanojen tekoon.

Ryhmämuotoinen opiskelu on mahdollista useissa yhteistyöoppilaitoksissa. Kansanopistoissa on linjoja, joilla opiskellaan Avoimen yliopiston kokonaisuuksia. Monissa kansalais- ja työväenopistoissa on myös tarjolla ryhmämuotoista luokkaopetusta. Avoimen omissa opinnoissa on monia kursseja, jotka sisältävät opintopiirityöskentelyä tutorin avustuksella. Hyvin toimivissa ryhmissä opiskelijoiden keskinäinen vertaistuki on voimavara, ja yhdessä käytävät keskustelut syventävät kurssilla käsiteltäviä asioita.

Esteettömät tenttijärjestelyt

Avoimessa yliopistossa huomioidaan opiskelijoiden erityisen tuen tarpeet myös tenttijärjestelyissä. Mikäli opiskelijalla ei ole mahdollisuutta osallistua normaaliin tenttitilaisuuteen, hän voi saada erityisjärjestelyihin oikeuttavalla lääkärintodistuksella tai muun selvityksen perusteella käyttöönsä erillisen tenttitilan, apuvälineitä (tietokone) tai lisäaikaa. Esteettömät tenttitilat sijaitsevat Helsingin yliopiston päärakennuksessa.

Verkkotenttien käyttö on lisääntynyt perinteisten kirjallisuuskuulustelujen rinnalla. Verkkotentti avautuu sovittuna aikana oppimisympäristö Moodlessa, joten osallistuminen on mahdollista omalta tutulta koneelta. Kysymykset ovat soveltavia, koska tenttikirjat ja oppimateriaali saavat olla käsillä. Verkkokurssit ja verkkotentit helpottavat esimerkiksi liikuntarajoitteisten opiskelijoiden osallistumista yliopisto-opintoihin.

Kaikille avoin Avoin yliopisto

Opetuksesta pyritään poistamaan opiskelun esteitä. Opettajat osaavat yhä paremmin huomioida erityistarpeita muokatessaan luentomateriaaleista ja verkkokursseista luettavia. Kirjasinlajin ja koon, värienkäytön, navigoinnin ja kuvien osuutta mietitään oppimateriaaleissa.

Lähiluentoja pyritään elävöittämään ja tarvittaessa käytetään mikrofoneja suurissa saleissa. Videoita käytetään yhä enemmän opetuksen tukena ja luentotallenteet mahdollistavat asian kertaamisen. Näkö- ja kuulovammaiset voivat pyytää materiaalia jo ennakkoon voidakseen paremmin seurata opetusta. Opettajat varmasti yrittävät parhaansa tässä asiassa. Erityisesti oppimisympäristön käyttö on lisännyt vuorovaikutusta ja palautteen antamista opettajien ja opiskelijoiden välillä.

Professori Hannele Niemen mukaan esteettömyys tarkoittaa myös sitä, että luomme yliopistosta sellaisen yhteisön, johon on helppo ja suorastaan mukava tulla. Silloin jokainen otetaan mukaan; fyysisiä ja henkisiä esteitä poistetaan, jotta kaikki voisivat osallistua. Esteettömyys tarkoittaa sellaista ympäristöä, jossa kaikki ihmiset pystyvät toimimaan yhdenvertaisesti riippumatta ominaisuuksistaan tai elämäntilanteistaan.

Kijrjoittajat KM Mari Nislin ja KM Susanna Pitkänen, Helsingin yliopisto Avoin yliopisto

Mari Nislin toimii erityispedagogiikan tuutorina. Hänelle voi lähettää sähköpostia osoitteella mari.nislin(a)helsinki.fi ja varata tarvittaessa vastaanottoajan.


Sisältö päivitetty 15.07.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons