Suoraan sisältöön

Oppimisvaikeuksien huomioiminen

Monet eri alojen ammattilaiset kohtaavat työssään henkilöitä, joilla on oppimisvaikeuksia.

Oppimisvaikeuksien ottaminen huomioon kanssakäymisessä ja esimerkiksi opiskeluun, työllistymiseen tai kuntoutukseen liittyvissä suunnitelmissa on hyödyllistä.

Oheen on koottu erilaisia tilanteita, joissa ammattilaisen olisi hyvä ottaa huomioon henkilön oppimisvaikeudet sekä huomioimiseen liittyviä suosituksia.

Arvioinnin yhteydessä

 • Laajemman lausunnon lisäksi kirjoitetaan suppeampi lukitodistus, joka sisältää tarvittavat suositukset opiskelu- ja työjärjestelyihin.
 • Huomioidaan tutkittavan vahvuudet arvioinnissa ja tulosten lausunnoinnissa.
 • Varmistetaan, että suosituksissa ja lukitodistuksessa huomioidaan myös jatko-opiskelun ja työelämän tarpeet.
 • Otetaan kantaa kuntoutustarpeeseen.
 • Ohjataan tutkittava hyödyntämään oppilaitoksen tukipalveluita, Celia-kirjaston asiakkaaksi tai hakemaan kuntoutusta.

Oppilaitoksissa

 • Oppilaitoksessa on nimetty henkilö, johon voi ottaa yhteyttä oppimisen vaikeuksissa.
 • Kaikilla opettajilla on riittävä tietämys oppimisvaikeuksista ja oppilaitoksen käytännöistä.
 • Oppimisvaikeuksia kokeville opiskelijoille järjestetään yksilö- ja ryhmämuotoista ohjausta.
 • Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus vertaistukeen.
 • Varmistetaan, että opiskelija saa tukea ystäviltä tai läheisiltä.
 • Opiskelijoille tarjotaan vaihtoehtoja oman osaamisen esittämiseen.
 • Tukea tarvitsevia opiskelijoita kohdellaan arvostavasti, rohkaistaan opiskeluissa ja heille annetaan myönteistä palautetta opintojen edistymisestä.
 • Opiskelijoille annetaan tietoa oman oppimisen edistämisestä. Opiskelutaitoa tukevat kurssit on mahdollista sisällyttää tutkintoon.
 • Tukea on tarjolla erityisesti lukemiseen, kirjoittamiseen, vieraisiin kieliin ja matematiikkaan.
 • Erityisjärjestelyinä mahdollisuus vähintään lisäaikaan, tietokoneen hyödyntämiseen koetilanteissa sekä oman osaamisen esittämiseen suullisesti.
 • Opiskelijoille kerrotaan aktiivisesti oppilaitoksen tukimahdollisuuksista, erityisjärjestelyistä, äänikirjoista, apuvälineistä ja oppilaitoksen ulkopuolisista tukimahdollisuuksista.
 • Opiskelija ohjataan tarvittaessa oppimisvaikeuksien arviointiin, kuntoutukseen tai muihin tukipalveluihin.
 • Oppilaitoksissa kehitetään saavutettavia ja esteettömiä opetusratkaisuja.

Työelämässä

 • Rohkaistaan ja kannustetaan oppimisvaikeuksia kokevaa työntekijää osallistumaan täydennyskoulutukseen.
 • Tarjotaan tukea ja lisäaikaa lukemiseen, kirjoittamiseen ja vieraisiin kieliin liittyviin työtehtäviin sekä uusiin työtehtäviin perehtymiseen.
 • Annetaan työohjeet selkeästi, mielellään sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • Mietitään perustehtävän kannalta oleelliset työtehtävät ja huomioidaan työntekijän vahvuudet.
 • Muokataan tarvittaessa työnkuvaa oppimisvaikeuden kannalta vähemmän kuormittavaksi.
 • Hankitaan työntekoa helpottavia apuvälineitä.
 • Työkykyyn liittyvissä ongelmissa tehdään yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.
 • Työterveyshuollossa tunnistetaan oppimisvaikeudet ja osataan arvioida niiden merkitystä työntekijän työkyvyn ja kuntoutustarpeen kannalta.
 • Työterveyshuollossa osataan neuvoa työntekijää ja työnantajaa työjärjestelyjen tekemisessä.

Kuntoutuksessa

 • Oppimisvaikeudet tunnistetaan ja huomioidaan osana kuntoutusta.
 • Kuntoutujalle annetaan tietoa oppimisvaikeuksista, niihin liittyvistä tukipalveluista sekä opiskelua ja työntekoa helpottavista tukikeinoista.
 • Kuntoutuksessa tehdään yhteistyötä oppilaitoksen tai työpaikan kanssa.
 • Kuntoutuksessa kiinnitetään huomiota työ- tai opiskeluympäristön psyykkisiin ja kognitiivisiin kuormitustekijöihin sekä annetaan tietoa oppimisesta, muistista ja henkisen hyvinvoinnin edistämisestä.

Viestinnässä

Pienillä asioilla voi tehdä paljon saavutettavuuden hyväksi ja helpottaa tiedon vastaanottamista.

Viestinnän saavutettavuutta voidaan pitää edellytyksenä yhdenvertaiselle tiedonsaannille. Ohessa on listattu lukivaikeuden kannalta tärkeimpiä osatekijöitä.

Tekstin kirjoittaminen

 • Käytä selkeää kieltä, sisällöllisesti niin yksinkertaista kuin mahdollista.
 • Vältä ylipitkiä virkkeitä, mutta älä silti kirjoita vain päälauseita.
 • Kirjoita yksi ajatussisältö yhteen kappaleeseen.
 • Korvaa vierasperäiset sanat kotoperäisillä tai selitä niiden sisältö.
 • Laita luettelot listamuotoiseksi.
 • Käytä otsikointia riittävästi.
 • Lihavoi tarvittaessa avainsanoja.
 • Kokoa tärkeimmät asiat jo tekstin alkuun, tee tarvittaessa vielä loppuun yhteenveto.

Tekstin asettelu

 • Riittävät reunukset tekstin molemmilla puolilla.
 • Erota kappaleet tyhjällä rivillä.
 • Käytä tekstissä vasensuora-asettelua.
 • Älä käytä kursiivia tai isoja kirjaimia.
 • Selkeä kirjaintyyppi, esimerkiksi Arial.
 • Tekstikoko vähintään 12.

Verkkosivuissa muistettavaa

 • Yksinkertainen rakenne, jossa on helppo siirtyä sivulta toiselle.
 • Teksti mieluiten internetsivuna kuin word- tai pdf-tiedostona.
 • Tekstikokoa voi muuttaa selaimen asetuksilla.
 • Värien hillitty käyttö.
 • Teksti ja tausta eroavat riittävästi toisistaan, tausta mieluiten ei-valkoinen.
 • Verkossa täytettävän lomakkeen lisäksi tarjoa mahdollisuus ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti esimerkiksi puhelimitse.

Sisältö päivitetty 24.08.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons