Suoraan sisältöön

Erityisopetus

Erityisopetus on oppilaitoksen antamaa kuntoutusta.

Erityistä tukea annetaan peruskouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa niille oppilaille, jotka vammaisuuden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön, oppimisvaikeuden tai muun syyn perusteella tarvitsevat erityisiä opetusjärjestelyitä tai tukitoimia. Periaatteena on siis, että koulujärjestelmässä kuntoutus sisältyy oppilaitoksen opetustoimintaan.

Mitä erityisopetus on?

Erityisopetus on ensisijaisesti opiskelun tukea, joka kohdistuu oppimisen taitoihin ja strategioihin, omien oppimistapojen löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana. Erityisopetus tukee opiskelijaa, jolla on kielellisiä erityisvaikeuksia tai muita oppimisen tai sopeutumisen vaikeuksia.

Erityisopetuksessa pyritään löytämään opiskelijan kanssa yksilöllisiä opiskelutapoja ja tuetaan tavoitteiden asettamista oppimisen onnistumiseksi. Kehittämällä oppimaan oppimisen taitoja ja vahvistamalla sosiaalisia taitoja tuetaan opiskelijan myönteistä käsitystä itsestä.

Erityistä tukea ovat myös opintoihin liittyvät erityisjärjestelyt kuten esimerkiksi lisäajan saaminen tentteihin ja kokeen suorittamistavan valinta.

Erityisopetuksen järjestäminen

Monissa ammatillisissa oppilaitoksissa ja joissakin lukioissa erityisopetusta järjestetään kurssimuotoisena sekä yksilö- ja pienryhmäopetuksena. Erityistä tukea tarvitseville oppilaille tehdään tarvittaessa yksilöllinen oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen oppimisen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOPS, HOJKS). Siinä sovitaan oppimääristä, opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemista tukipalveluista ja apuvälineistä.

Toisen asteen opinnoissa opiskelijalla itsellään on suuri vastuu opiskelun sujumisesta ja oppimisesta. Opiskelun tukena toimii ryhmänohjaaja, lähes kaikissa oppilaitoksissa opintojen ohjaaja ja joissakin erityisopettaja ja psykologi. Heidän roolinsa opintojen onnistumisen tukena on korostunut kurssimuotoisen opiskelun myötä.

Opiskelijahuoltotyöryhmän rooli erityisopetuksessa

Opiskelijan hyvinvoinnin tueksi lähes kaikissa oppilaitoksissa toimii myös opiskelijahuoltoryhmä. Se koostuu moniammatillisesti koulun, terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisista. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, psykologi, erityisopettaja ja kuraattori, jotka tarvittaessa ohjaavat ja toimivat yhdyshenkilöinä myös oppilaitoksen ulkopuolisiin palveluihin.

Oppilashuoltotyötä tekevät kaikki kouluyhteisön työntekijät osana omaa perustyötään. Oppilashuoltotyön tarkoituksena on tukea oppilaiden kokonaisvaltaista kehitystä sekä tarjota tukea ja ohjausta koulunkäynnissä. Keskeistä on turvallisen opiskeluympäristön luominen, koulunkäyntiin liittyvien ongelmien ehkäiseminen ja jo ilmenneiden ongelmien ratkaiseminen. Erityistä huomiota kiinnitetään ammatinvalinnanohjaukseen ja sopivan työ- tai jatko-opiskelupaikan löytämiseen.

Oppimisongelmien ja erityisesti lukivaikeuksien mahdollisimman varhaiseksi toteamiseksi ja tukitoimien käynnistämiseksi kunnissa järjestetään seulontatestejä ja tarvittaessa yksilötestausta.


Sisältö päivitetty 28.10.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons