Suoraan sisältöön

Lukuvinkkejä

Lukuvinkissä suosittelemme oppimisvaikeuksiin liittyviä kirjoja, tutkimuksia tai verkkosivuja.

Lukuvinkki: Erityisiä uratarinoita

Tiia Villa: Erityisiä uratarinoita. Kertomuksia opinnoista ja työelämästä henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä.

Erityisiä uratarinoita –julkaisuun on koottu 13 omaelämänkerrallista koulutus- ja uratarinaa sellaisten henkilöiden kertomana, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä. Julkaisu on osa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen toteuttamaa Erityinen polku tulevaisuuteen –hanketta (2014-2015).

Polut ovat keskenään hyvin erilaisia: toiset kulkevat suoraviivaisesti kohti asetettuja tavoitteita, joissakin matkan varrella on useampia mutkia. Oireiden asettamien haasteiden rinnalla esiin nousevat kaikissa tarinoissa toiveikkuus, unelmat ja sinnikkyys niiden tavoittelemisessa. Erilaisuuden kokemus ja sopeutumisen vaikeudet tulevat ilmi monesta tarinasta, mutta erilaisuus on osattu kääntää myös rikkaudeksi. Kun omat erityispiirteensä oppii tunnistamaan, ne voi nähdä vahvuuksina. Tarinoista nousee esiin myös tukitoimien tärkeys sekä diagnoosin merkitys itsetuntemuksen ja hyväksynnän välineenä.

Julkaisun loppuun on koottu tarinoista esiin tulleita teemoja ja kysymyksiä, joiden avulla lukijaa kannustetaan pohtimaan omaa koulutus- tai urapolkuaan.

Julkaisun sähköinen versio on ladattavissa ilmaiseksi täältä.

Lukuvinkki: Niilo Mäki Instituutin oppaat oppimisvaikeuksista

Niilo Mäki Instituutti on julkaissut kahdeksan oppaan sarjan lukemisen ja matematiikan oppimisvaikeuksista.

Oppaat on suunnattu lapsille, nuorille sekä lasten ja nuorten vanhemmille. Oppaissa on perustietoa lukemisen ja matematiikan taitojen kehityksestä ja niihin liittyvistä oppimisvaikeuksista sekä vaikeuksien taustoista. Lapsille ja nuorille tarkoitetuissa oppaissa on vinkkejä ja apukeinoja taitojen harjoitteluun. Vanhemmille tarkoitettujen oppaiden painopiste on siinä, miten lasta tai nuorta voi auttaa ja tukea taitojen harjoittelussa ja oppimisvaikeuksien kanssa pärjäämisessä. Kaikissa oppaissa pohditaan myös sitä, miltä oppimisvaikeus tuntuu. Nuorille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettuihin oppaisiin on koottu nuorten kokemuksia oppimisvaikeuksista. Oppaat on tarkoitettu lapsen tai nuoren itsensä luettavaksi tai työstettäväksi yhdessä aikuisen kanssa.

Lukuvinkki: Minullako oppimisvaikeuksia?

Riitta Hämäläinen ja Salla Oksanen (toim.): Minullako oppimisvaikeuksia? Erilaisten oppijoiden liitto 2015.

Minullako oppimisvaikeuksia? –kirjanen on Erilaisten oppijoiden liitto ry:n julkaisema värikäs ja selkeä tietopaketti nuorten oppimisvaikeuksista. Kirjaseen on koottu hyödyllistä tietoa nuorelle, joka kokee oppimisen vaikeuksia, sekä yhtä hänen kanssaan työskentelevälle ammattilaiselle koulussa, työelämässä tai vapaa-ajalla.

Tsekkauslistat toimivat apuna vaikeuksien tunnistamisessa, minkä lisäksi kirjasessa on tietoa oppimisvaikeuksien virallisesta testauksesta. Kirjasessa esitellään lain velvoittamien tukitoimien rinnalla useita tuen muotoja, joita nuori tai opettaja voivat toteuttaa koulun arjessa. Lisäksi käydään läpi erilaisia opiskelua tukevia pelejä ja apuvälineitä.

Kirjasen avulla nuori voi vahvistaa omaa itsetuntemustaan, oppia tuntemaan omat haasteensa ja vahvuutensa. Työntekijälle kirjanen tarjoaa runsaasti vinkkejä oppimisvaikeuksien huomioimiseen ja tukemiseen paitsi koulussa, myös työpaikalla, autokoulussa, rippukoulussa ja armeijassa. Kirjasen sivuilta löytyy nuorten omia vinkkejä sekä kokemuksia haasteista ja onnistumisista.

Kirjaseen on kerätty useita tuen lähteitä, kuten vertaistuki, kirjastot ja erilaisen järjestöt. Lisäksi kirjasesta löytyy paljon hyödyllisiä yhteistietoja.

Lukuvinkki: Oma oppimisvalmentaja

Oma oppimisvalmentaja on työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymisen tueksi.

Työkirjassa on tietoa ja harjoituksia omaan oppimiseen vaikuttavista asioista, omista vahvuuksista ja keinoista taitojen kehittämiseen.

Työkirjaa voi käyttää tukimateriaalina oppimisvaikeuksiin liittyvässä ohjauksessa ja kuntoutuksessa. Tiiviinä tietopakettina kirja soveltuu myös itsenäiseen työskentelyyn.

Oma oppimisvalmentaja löytyy maksuttomana pdf-versiona.

Lukuvinkki: Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö

Esteetön opiskelu korkea-asteella -verkosto on julkaissut suosituksen saavutettavasta tieto- ja viestintäympäristöstä. Suositus on laadittu monen toimijan yhteistyönä. Työtä on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Oppimisympäristöjen saavutettavuus varmistaa kaikkien opiskelijoiden mahdollisuuden edetä opiskelupolulla parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutuksellista tasa-arvoa edistetään luomalla kaikille sopivia oppimis- ja toimintaympäristöjä.

Suosituksen mukaan tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan käyttää opiskelun saavutettavuuden ja esteettömyyden toteuttamiseksi tehokkaammin kuin tähän asti on käytetty. Suositus kattaa saavutettavan opetuksen, kirjastopalvelut ja viestinnän. Lisäksi suosituksessa annetaan käytännön vinkkejä oppimisvaikeuksien huomioimiseen.

Oppimisvaikeuksiin voidaan tarjota tukea yksilöllisellä ohjauksella, opetustilanteiden järjestelyinä, tehtävien ja tenttien vaihtoehtoisina suoritustapoina sekä oppimisvaikeudet huomioon ottavan materiaalin laatimisena.

Lukemisesteisille opiskelijoille on tarjolla hyvin äänikirjoja, ja äänikirjoja voi tilata myös valintakokeisiin.

Suositus sisältää myös saavutettavan opetuksen tarkastuslistan.

Tutustu suositukseen http://www.esok.fi/stivisuositus

Lukuvinkki: Innolla opiskelukykyä

Innolla opiskelukykyä. Virikkeitä opiskeluyhteisöjen kehittämiseen. Kyky-projekti.

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) Kyky-projekti on julkaissut Innolla opiskelukykyä -materiaalin opiskelukyvyn edistämiseksi. Materiaali pitää sisällään opaskirjan, kysymyskortteja ja omaan opiskelijayhteisöön tuunattavan julisteen.

Opiskelukyvyn edistäminen kannattaa, sillä hyväksi koetut opiskelutaidot ja sinnikkyys tukevat opintojen suorittamista. Oppaan lopussa esitellään erilaisia vinkkejä, ideoita ja käytäntöjä opiskelukyvyn ja opiskeluinnon tukemiseksi. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset opiskelukykyä tukevat kurssi sekä yhdenvertaisen ja saavutettavan opiskelukulttuurin edistäminen.

Innolla opiskelukykyä -materiaali on suunnattu yliopisto-opiskelijoiden opiskelukyvyn edistämiseen, mutta oppaan sisällöt ja kysymyskortit toimivat todennäköisesti myös muilla oppiasteilla.

Innolla opiskelukykyä -materiaali Opiskelukyky.fi-sivustolla.

Tutustu opiskelukykyä koskevaan teemaan.

Lukuvinkki: Apuvälineitä erilaisen oppijan arkeen

Erilaisten oppijoiden liiton julkaisemassa apuvälinekirjassa esitellään monenlaisia apuvälineitä oppimisvaikeuksien tueksi.

Apuvälineitä erilaisen oppijan arkeen -kirja pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen esittelemällä suuren joukon mahdollisia apuvälineitä. Kirjan alussa esitellään myös erilaisia vaihtoehtoja apuvälineiden rahoittamiseksi.

Varsinaisten kompensoivien apuvälineiden lisäksi esitellään tietokoneesta ja kännykästä löytyviä mahdollisuuksia. Esimerkiksi luentomuistiinpanojen tekemiseen löytyy paljon vaihtoehtoja – kalvoista voi ottaa valokuvan tai luennon voi nauhoittaa pienelle sanelimelle, kunhan muistaa vain pyytää siihen luvan.

Apuvälineitä erilaisen oppijan arkeen. Äänikirjasta älykynään, läppäristä lankakerään, nauhurista navigaattoriin (2010).

 

Lukuvinkki: Oppimisvalmennus aikuisten oppimisvaikeuksien kuntoutusmuotona

Oppimisvalmennuksen opas on tarkoitettu oppimisen ohjauksen ja kuntoutuksen tueksi kaikille ammattilaisille, kuntouttajille, kouluttajille ja ohjaajille, jotka työskentelevät nuorten ja aikuisten asiakkaidensa kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia.

Oppaassa esitellään Opi oppimaan -hankkeessa (2006-2010) aikuisten oppimisvaikeuksiin kehitettyjä yksilö- ja ryhmävalmennuksen työmalleja.

Oppaassa kuvataan oppimisvalmennuksen prosessia, oppimisvaikeuksien arviointikäytäntöjä, valmennusprosessin keskeisiä sisältöjä sekä päätösvaihetta työskentelyn arviointeineen. Lisäksi tarkastellaan opiskeluun, työelämään ja apuvälineisiin liittyviä tukimahdollisuuksia.

Oppaassa raportoidaan myös hankkeen oppimisvalmennuskokeilujen kokemukset ja arviointitulokset. Työmallit soveltuvat käytettäväksi erilaisista syistä johtuviin oppimisen valmennuksen tarpeisiin.

Opas soveltuu käytettäväksi yhdessä aiemmin ilmestyneen Oma oppimisvalmentaja -työkirjan kanssa.

Opas on saatavissa sähköisenä: Oppimisvalmennus aikuisten oppimisvaikeuksien kuntoutusmuotona

Lukuvinkki: Ryhmästä voimaa aikuisten oppimisvaikeuksiin

Anna-Leena Saarelainen & Seija Haapasalo (toim.): Ryhmästä voimaa aikuisten oppimisvaikeuksiin. Kuntoutussäätiö 2010.

Ryhmäkuntoutuksen opas on tarkoitettu kaikille ammattilaisille, kouluttajille ja ohjaajille, jotka työskentelevät ryhmissä nuorten ja aikuisten kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia.

Kehitykselliset oppimisvaikeudet tunnistetaan monien kohdalla vasta aikuisena, jolloin ne herättävät monenlaisia tunteita ja kysymyksiä. Joillakin vaikeudet taas ovat synnyttäneet runsaasti kielteisiä oppimiskokemuksia, häpeän ja huonommuuden tunteita, joita on tarpeen käsitellä ennen kuin uskaltaudutaan opiskelemaan tai kohtaamaan uusia oppimisen haasteita.

Oppaassa esitellään Opi oppimaan -hankkeessa kehitetty ryhmäkuntoutuksen malli. Lisäksi oppaassa evästetään muiden ryhmien ohjaajia ja kouluttajia huomioimaan mukana olevien ryhmänjäsenten mahdollisia oppimisen vaikeuksia.

Oppaassa esitellään 20 kerran ryhmäohjelma ja sen keskeiset sisällöt. Opas sisältää myös käytännön harjoituksia ja vinkkejä ryhmätoiminnassa huomioitavaksi. Käsiteltävät osa-alueet ovat tiedon saaminen oppimisvaikeuksista ja oppimisesta, muistin toiminta sekä oppimisvalmiuksien ja hyvinvoinnin tukeminen. Opas antaa käytännön tukea myös ryhmänohjauksen eri vaiheisiin.

Opas on tuotettu Kuntoutussäätiön Opi oppimaan -hankkeen (2006–2010) palvelutyön pohjalta. Hankkeessa on kehitetty palveluita aikuisten ja nuorten oppimisvaikeuksiin osana Raha-automaattiyhdistyksen oppimisvaikeusohjelmaa.

Maksutonta opasta voi tilata Kuntoutussäätiön kirjastosta. Opas on saatavissa sähköisenä: Ryhmästä voimaa

Tutustu myös oppaaseen Oppimisvalmennus aikuisten oppimisvaikeuksien kuntoutusmuotona

Lukuvinkki: Pärjää porukassa

Marianne Kulmala: Pärjää porukassa. Sosiaaliset taidot. Nuortentalo, Aivoliitto. 2013.

Pärjää porukassa on nuorille tarkoitettu selkokielinen opas sosiaalisten taitojen harjoitteluun.

Oppaassa lähdetään sosiaalisten taitojen perusasioista. Kirjaa lukevalle aikuiselle se toimii muistutuksena siitä, että monet arkipäivän asiat voivat olla nuorille hankalia. Kirja myös muistuttaa, että sosiaaliset taidot koostuvat monesta eri asiasta ja kaikkia niitä voi harjoitella.

Kirjaa suositellaan käymään läpi yhdessä nuoren kanssa. Nuoren kanssa voi yhdessä pohtia, mitä voi sanoa ja kenelle. Perustaitojen ohella nuoria ohjataan asettamaan omia rajoja, kertomaan omia mielipiteitä ja annetaan vinkkejä suuttumuksen hallitsemiseksi.

Kirjan kuvituksena ovat nuorten kuvat. Osassa kohtaa kuvitus toimii hyvin sosiaalisia taitoja havainnollistavana. Esimerkiksi ensivaikutelmaan voi itse vaikuttaa.

Osaa materiaalista voi hyödyntää laajemmallekin kohderyhmälle. Kirjan hyvää antia ovat esimerkiksi korjaavan palautteen vastaanottaminen ja ohjeet netissä toimimiseen.

Erilaisia harjoituksia on paljon, ja ne kattavat monia elämänalueita. Suurin osa liittyy nuoren elämään ja ihmissuhteisiin, mutta myös työelämään. Opas neuvoo pohtimaan, miten itsestään voi antaa hyvän ensivaikutelman ja millaista keskustelutaitoa erilaiset työtehtävät vaativat.

Kirjaa voi hyödyntää myös esimerkiksi suomen kielen opiskeluissa tai virikemateriaalina sosiaalisten taitojen ohjauksessa. Esite oppaasta: Pärjää porukassa

 

Lukuvinkki: Selkokielen käsikirja

Hannu Virtanen: Selkokielen käsikirja. Kehitysvammaliitto ry, Oppimateriaalikeskus Opike 2009.

Selkokielen käsikirjassa selkokieltä lähestytään monesta näkökulmasta. Teosta voi käyttää joko käsikirjana tai laajempana selkokielen peruskurssina.

Käsikirjassa käydään kattavasti läpi selkokielen mahdollisia käyttäjäryhmiä. Alussa käydään myös lyhyt katsaus saavutettavuuteen ja lukutaitoon.

Kirja antaa vinkkejä ymmärrettävään kirjoittamiseen myös niille, jotka eivät tähtää varsinaiseen selkokirjoittamiseen.

Viestin vastaanottamista helpottaa, kun noudattaa yleisiä kirjoitusohjeita. Tärkeää on myös pohtia tekstin lukijaryhmää ja ottaa kohderyhmää mukaan kirjoitusprosessiin. Tuttu sanasto ja havainnollisuus helpottavat lukijaa.

Kirja antaa vinkkejä myös vuorovaikutukseen. Käytännön esimerkit, rauhallinen ympäristö sekä yhteen asiaan keskittyminen kerrallaan helpottavat vuorovaikutuksen sujumista.

Kirjassa esitellään lisäksi selkokielen typografiaa, kuvitusta ja käyttöä internetissä.

Lukuvinkki: ADHD-aikuisen selviytymisopas

Maarit Virta ja Anita Salakari: ADHD-aikuisen selviytymisopas. Tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä. Tammi 2012.

ADHD-aikuisen selviytymisopas on yksi tuoreista aikuisten tarkkaavuushäiriötä avaavista oppaista. Sen alaotsikko lupaa tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä. Kirja soveltuu aikuisille, joilla on todettu ADHD tai jotka epäilevät sitä. Kirjoittajat Maarit Virta ja Anita Salakari lupaavat kirjan soveltuvan myös ADHD-aikuisia ohjaaville ammattilaisille.

Kirja jakaantuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä selitetään tarkkaavuushäiriön oireet, syyt ja hoitomuodot. Niiden lisäksi kerrotaan ADHD-oireisiin mahdollisesti liittyvistä muista vaikeuksista, esimerkiksi oppimisvaikeuksista ja mielenterveyden ongelmista. Kirjassa kerrotaan, miten ADHD-diagnoosi tehdään. Lisäksi paneudutaan opiskeluun, työelämään ja ihmissuhteisiin.

Toisessa osiossa kerrotaan vinkkejä vaikeuksien kanssa selviytymiseksi. Harjoituksia on paljon, ja ne kattavat monia elämänalueita.

Esimerkiksi keskittymistä voi helpottaa pitämällä riittävästi taukoja, tekemällä yhden asian kerrallaan ja poistamalla ylimääräiset häiriötekijät ympäriltä. Ajanhallinnassa auttavat kalenterit, tehtävälistat ja aikataulujen suunnittelu. Opiskeluun suositellaan kertausta, tiedon soveltamista ja käsitekarttoja. Itsetuntoa voi kohentaa kyseenalaistamalla omat kielteiset ajatukset ja saadut moitteet, huomaamalla onnistumiset ja tekemällä mieluisia asioita.

Lukemista helpottavat lyhyet tekstikappaleet ja luvun lopussa esiintyvät avainasiat. Kirja sisältää tapauskuvauksia ADHD-aikuisista.

 

Lukuvinkki: Pieni kirja muistista

Virpi Kalakosken Pieni kirja muistista on käytännönläheinen kirja kaikille, jotka haluavat helpottaa muistamista.

Suurin osa muistin ongelmista johtuu työmuistin rajoituksista. Kirjan viesti on, että työmuistin rajoitusten tunteminen auttaa välttämään myös muistiongelmia.

Muisti häiriintyy helposti, joten hälyn ja keskeytysten rajoittaminen on yksi tärkeä keino. Muistamista helpottaa tiedon jäsentely ja merkitysten liittäminen opittavaan asiaan.

Kirja sisältää pieniä muistitauluja, joihin on koottu tärkeimmät tiedot ja vinkit. Ne löytyvät vielä kirjan lopussa olevasta muistilistasta.

Lukuvinkki: Viesti perille – selko-opas kunnille

Kunnan viranomaisten tulee kaikessa kielenkäytössään ottaa huomioon jokaisen kansalaisen oikeus saada tietoa ymmärrettävässä muodossa. Eväitä periaatteen noudattamiseen annetaan KAKS – Kunnallisalan Kehittämissäätiön julkaisemassa tuoreessa oppaassa Viesti perille – Selko-opas kunnille. Opas on tehty yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa.

Kun kuntalainen saa ymmärrettävää tietoa kunnan palveluista, hän osaa käyttää niitä oikein.

Selkokieli on suomen kielen muoto, jossa kieltä on tietoisesti mukautettu helpommaksi ymmärtää ja lukea. Selkokeskuksen varovaisen arvion mukaan Suomessa on vähintään 300 000 ihmistä, joille on hyötyä selkokielisistä sovelluksista. Väestön ikääntymisen ja maahanmuuton lisääntymisen myötä selkokielen tarve on kasvamassa.

Ari Sainion toimittama Viesti perille – Selko-opas kunnille antaa kuntien työntekijöille perustiedot selkokielisen viestinnän toteuttamiseen kunnassa. Oppaan ohjeet ja esimerkit antavat suuntaa siihen, miten selkokieltä voidaan soveltaa kuntien ja kuntayhtymien tiedottamisessa ja työntekijöiden käytännön työssä.

Leealaura Leskelän artikkeli käsittelee selkokielen käyttöä asiakaspalvelussa ja Sami Ällin artikkeli opastaa huomioimaan saavutettavuuden ja selkokielen verkkopalveluissa.

Oppaaseen on poimittu myös hyviä esimerkkejä toimivista selkosovelluksista kunnissa.

Lukuvinkki: Miksi joka paikkaan pitää päästä?

Kansanvalistusseuran julkaisemassa artikkelikokoelmassa aikuiskoulutuksen esteettömyyttä tarkastellaan monesta eri näkökulmasta.

Matti Laitisen toimittamassa artikkelikokoelmassa esteettömyyttä lähestytään monipuolisesti sekä tutkimustiedon että kokemuspuheenvuorojen välityksellä. Esteettömyyttä tarkastellaan niin fyysisen ympäristön kuin pedagogiikan näkökulmista.

Airi Valkama ja Riitta Hämäläinen Erilaisten oppijoiden liitosta kuvaavat lukivaikeuden tavallisia tukikeinoja. Soili Paananen tarkastelee nuorten miesten lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia. Paula Pietilä esittelee korkeakoulujen esteettömyystyön hyviä käytäntöjä. Kiinnostava on myös Jukka Kumpuvuoren artikkeli kohtuullisista mukautuksista.


Sisältö päivitetty 20.12.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons