Suoraan sisältöön

Lukivaikeus

Lukivaikeuden keskeisenä piirteenä pidetään vaikeutta hahmottaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää eli fonologista tietoa.

Lukivaikeuden (käytetään myös termiä lukihäiriö) ilmenemismuodot ovat hyvin vaihtelevia. Yksittäisten sanojen lukemisen hitaus ja virheellisyys ovat lukivaikeuden ydinpiirteitä. Usein lukemisvaikeuksien rinnalla esiintyy myös kirjoittamisvaikeuksia.

Kun oikeinkirjoitustaito on harjaantunut, ongelmana saattavat olla ajatusten kirjallisen ilmaisun työläys ja sujuvien lauserakenteiden muodostamisen hankaluus.

Lukivaikeuden toissijaisina seurauksina voi olla luetun ymmärtämisen vaikeuksia ja lukemista saatetaan vältellä. Tämä voi haitata sanavaraston ja tietomäärän kasvua. Luetun ymmärtämisen työläys voi siis olla osa lukivaikeutta, mutta sitä voi ilmetä myös erillisenä.

Aikuisuuteen mennessä on yleensä omaksuttu kohtuullinen luku- ja kirjoitustaito. Ongelmat näkyvät tällöin erityisesti hitautena kirjallisissa töissä sekä vaikeuksina muun muassa vieraiden kielten oppimisessa.

Lukivaikeuden yhtäaikainen esiintyminen muiden erityisvaikeuksien, esimerkiksi matematiikan tai tarkkaavuuden ongelmien, kanssa on tavanomaista.

Lukivaikeudelle löytyy läääketieteellinen diagnoosi ICD-10 tautiluokituksessa, F81.0 Lukemiskyvyn häiriö.

Lukivaikeus ja työmuisti

Lukivaikeuteen liittyy usein myös ongelmia muistamisessa. Erityisesti kielellinen lyhytkestoinen muisti toimii yleensä tavanomaista heikommin. Tämä voi heikentää kykyä pitää mielessä suullisia ohjeita ja mutkikkaita ajatuskokonaisuuksia.

Työmuistin rajoittuneisuus voi näkyä vaikeuksina ongelmanratkaisussa, jolloin on pystyttävä pitämään mielessä tehtävään liittyviä asioita samalla, kun työstää ratkaisua.

Kapea työmuisti voi vaikuttaa myös luetun ymmärtämiseen. Lukiessa tulisi pitää mielessä luetun tekstin koko sisältö, juuri meneillään oleva kappale ja parhaillaan luettavan lauseen ja sanan merkitys.

Kielellisen muistin vaikeudet lisäävät osaltaan lukivaikeuteen liittyviä ongelmia vieraiden kielten oppimisessa.

Lukivaikeuden tausta

Lukivaikeus on alkuperältään neurobiologinen. Se on usein perinnöllinen, eli alttius lukivaikeuteen on olemassa aivoissa jo syntymästä lähtien.

Lukivaikeuden ensimmäiset piirteet voivat ilmetä jo pienillä vauvoilla äänteiden erottelun epätarkkuutena. Tämä puolestaan voi vaikuttaa puheen ja kielen kehitykseen.

Lukivaikeuden tunnistuslista

Täältä löydät tietoa lukemisen harjoitteluun ja suunnitteluun: Oppimisen taidot – hyviä vinkkejä! Lukeminen

Täältä löydät vinkkejä kirjoittamisen tueksi: Oppimisen taidot – hyviä vinkkejä! Kirjoittaminen

Täältä löydät vinkkejä luetun ymmärtämisen tueksi: Oppimisen taidot- hyviä vinkkejä! Luetun ymmärtäminen


Sisältö päivitetty 24.11.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons