Suoraan sisältöön

Artikkeli: Kaikki oppimisen ongelmat eivät johdu kielestä – myös maahanmuuttajaopiskelijalla voi olla oppimisvaikeuksia

Opiskelijoiden erilaiset kielelliset taustat, kasvuympäristöt, maassaoloaika ja kielen oppimisen vaihe tulee huomioida, kun arvioidaan, mistä oppimisen ongelmissa on kyse.

Suomessa asuvat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat eivät ole yhtenäinen ryhmä, eikä maahanmuuttajien oppimisvaikeuksista voi puhua ymmärtämättä oppimisen erilaisia lähtökohtia. Osa maahanmuuttajista on vasta kotoutumisen alkuvaiheessa opiskelemassa uutta kieltä ja tutustumassa suomalaiseen yhteiskuntaan. Toisaalta on nuoria ja aikuisia, jotka ovat pitkään asuneet Suomessa ja joilla on monikielinen, monikulttuurinen tausta.

Suomen kieltä opetteleva nuori tai aikuinen tarvitsee pitkään tukea kielen oppimiseen. Osa maahanmuuttajista voi tarvita enemmän tukea esimerkiksi uuden kirjoitusjärjestelmän omaksumiseksi tai siksi, että aikaisempi kokemus kielten opiskelusta tai ylipäänsä opiskelusta on vähäinen.

Nuorten ja aikuisten oppimiseen vaikuttavat myös muut seikat kuin varsinaiseen oppimiseen liittyvät tiedot ja taidot: oman elämäntilanteen, kotoutumisen tai terveydentilan haasteet heijastuvat oppimiseen ja voivat näkyä erilaisina oppimisen ongelmina.

Oppimisvaikeudet ja niiden arviointi

Maahanmuuttajanuorella tai -aikuisella voi olla myös erityisiä oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeus maahanmuuttajilla määritellään periaatteessa samoin kuin muillakin. Oppimisvaikeudesta puhutaan, jos taitojen oppiminen on hidasta tai ei etene opetuksesta, ajasta ja annetusta tuesta huolimatta. Oppimisvaikeudesta ei kuitenkaan ole kyse silloin, jos opiskelija ei ole saanut opetusta, harjoitellut arvioitavana olevia taitoja riittävän pitkään tai hän ei osaa opetuskieltä riittävästi.

Myös maahanmuuttajaopiskelijan oppimisvaikeudet ilmenevät ongelmina perustaitojen kehittymisessä: esimerkiksi lukeminen säilyy hitaana ja virheellisenä tai peruslaskutaidoissa on puutteita opetuksesta huolimatta.

Maahanmuuttajan oppimisvaikeuksien toteaminen voi vaatia aikaa. On hyvä muistaa, että oppimisvaikeuksien arviointiin tarkoitetut tehtävät ja testit on suunniteltu suomenkielisille. Niistä suoriutuminen edellyttää paitsi hyvää kielitaitoa, myös suomalaiseen kulttuuriin liittyviä tietoja ja taitoja, eivätkä tulokset ole pitkään aikaan vertailukelpoisia kantaväestön tulosten kanssa. Erilaisten taitojen, kuten lukemisen tai laskemisen taitojen, edistymistä kannattaa kuitenkin seurata, ja oppimisen hitauteen tulee kiinnittää huomiota.

Silloin, kun oppijalla ei ole vielä paljon suomen kielen taitoa, esimerkiksi kielellisiä vaikeuksia tarkastellaan myös opiskelijan omalla äidinkielellä. Jos opiskelijalla on aikaisempaa koulutustaustaa kotimaastaan, on hyvä selvittää, onko koulunkäynnissä ja oppimisessa jo aikaisemmin ollut vaikeuksia.

Milloin pitäisi arvioida?

Oppimisvaikeuden arviointi on tarpeen silloin, jos paljon tukea on jo annettu, mutta yksilöllisen koulutus- tai työelämäpolun suunnittelua varten tarvitaan tarkempaa tietoa siitä, miksi oppiminen ei etene tai miten sitä olisi mahdollista tukea.

Maahanmuuttajataustainen nuori tai aikuinen voi tarvita oppimisvaikeuden arviointia samankaltaisiin asioihin kuin muutkin. Tavallisia tilanteita, joita varten oppimisvaikeuksia arvioidaan:

 • tuki suomen kielen opintoihin
 • erityinen tuki eri koulutusasteilla
 • erityisjärjestelyt kielitutkinnoissa, pääsykokeissa tai ylioppilaskirjoituksissa
 • kuntoutus- tai muiden palveluiden hakeminen.

Jos maahanmuuttajaopiskelijalla on oppimisvaikeuksia, hän tarvitsee suomen kielen opetuksen ohella tukea erityisvaikeuteen.

Kenen puoleen voi kääntyä, jos tarvitsee tukea oppimisvaikeuksiin:

 • oma opettaja
 • oppilaitoksen erityisopettaja, psykologi, koululääkäri
 • oma lääkäri terveysasemalla
 • työterveyshuolto
 • TE-toimiston psykologi
 • yksityiset palvelutarjoajat: erityisopettaja, psykologi, neuropsykologi, puheterapeutti
 • oppimisvaikeusjärjestöt ja -yhdistykset.

Kirjoittajat

Anu Arvonen, erityisopettaja, suomen kielen opettaja

Anne Nurminen, psykologi, KM

Oppimistaito kouluttaa ammattilaisia maahanmuuttajien ja monikielisten oppimisvaikeuksiin ja niiden tunnistamiseen liittyvistä aiheista. Teemme myös erilaajuisia oppimisvaikeuksien arviointeja. Lue lisää verkkosivuiltamme: www.oppimistaito.fi


Sisältö päivitetty 15.07.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons