Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 24.6.2020

Ajankohtaista tutkimustietoa: Kuinka saavuttaa akateemista menestystä lukemisen ja kirjoittamisen ongelmista huolimatta?

Korkeasti koulutetut (keskimäärin 15 vuotta muodollista koulutusta) aikuiset, joilla on lukivaikeus, voivat kompensoida lukemisen ydinhankaluuksiaan kolmen eri strategian avulla lukiessaan akateemista tai monimutkaista tekstiä. Vaikeuksia kompensoidaan hitaan ja panostavan lukemisen, tekstin sisällöllisen rakenteen hyödyntämisen sekä kielellisten päättelytaitojen avulla. Edellä mainitut tulokset selvisivät vertaisarvioidusta tutkimuksesta, jossa kartoitettiin korkeasti koulutettujen aikuisten lukemisen taitoja ja sosioemotionaalista hyvinvointia. Tutkimuksen […]


LueUutiset - 16.6.2020

Mielipaikoista mielirauhaa -videot: tutustu ympäristön mahdollisuuksin mielen rentouttamisessa

Mielipaikasta mielirauhaa -videot ovat nyt julkaistu Oppimisvaikeus.fi-sivustolla. Videoilla psykologi, psykoterapeutti Leena Boltar kertoo ympäristön vaikutuksista mieleen sekä ohjaa rentoutusmielikuvaharjoituksen omasta mielipaikasta.


LueUutiset - 10.6.2020

Ajankohtaista tutkimustietoa: Millaiset tekijät edistävät autismikirjon henkilöiden menestymistä työelämässä?

Autismikirjon henkilöiden työllistymisestä sekä heidän tuen tarpeistaan työelämässä on vähän tutkittua tietoa. Työllistymisen onnistumista lisääviä yksilö- ja organisaatiotekijöitä kartoittaneessa laadullisessa tutkimuksessa ilmeni etenkin kolme teemaa, jotka edistävät autismikirjon henkilöiden työllistymistä työnantajan näkökulmasta. Teemoja olivat työnantajan tieto ja ymmärrys autismikirjon häiriöstä, työympäristö (esim. asiantuntijoiden tarjoama tuki esimiehille, kommunikaatioon panostaminen) sekä työn sopivuus esim. autismikirjon henkilön kiinnostuksen kohteiden, vahvuuksien ja kykyjen kanssa. Tutkimus […]


LueUutiset - 10.6.2020

Ilmoittautuminen syksyn 2020 tukiryhmiin on nyt käynnissä!

Oppimisen tuen keskus tarjoaa ryhmämuotoista tukea nuorille ja aikuisille, joilla oppimisen vaikeudet tai mielenterveyden ongelmat haittaavat opiskelussa tai työssä selviytymistä. Ryhmään osallistuminen on maksutonta. Syksyllä 2020 järjestetään kaksi vertaisryhmää: OPI IISISTI -tukiryhmä tiistaisin 29.9.-15.12.2020 klo 13-15.30 OPPI-tukiryhmä torstaisin 1.10. – 3.12.2020 klo 13.30-15.30 Paikkana Kuntoutussäätiö (os. Pakarituvantie 5, Helsinki). Tukiryhmiin ilmoittautuminen on nyt käynnissä. Lisätietoa […]


LueUutiset - 4.6.2020

Uusi opas: OPPIMISEN OLOHUONE – tukea aikuisen oppimiseen

Opas tutustuttaa Taitotuunaajat ESR-hankkeessa kehitetyn Oppimisen olohuone -toiminnan lähtökohtiin ja periaatteisiin sekä siihen, millaista käytännön toiminta Oppimisen olohuoneissa on. Kirjoittajien toiveena on, että opas vakuuttaisi Oppimisen olohuone -toiminnan tärkeydestä ja tarpeesta ja innostaisi perustamaan oman Oppimisen olohuoneen eri puolille Suomea. Lisätietoa ja ladattavissa oleva opas löytyy Erilaisten oppijoiden liiton sivuilta.


LueUutiset - 3.6.2020

Kuntoutussäätiö kehittää uusia digitaalisia palveluita oppimisen ja mielenterveyden haasteisiin

Kuntoutussäätiö aloittaa syksyllä uudet verkossa toimivat tukimuodot nuorille ja aikuisille, joilla on oppimisen vaikeuksia tai mielenterveyden haasteita. Uusia toimintamuotoja ovat verkkovalmennus, kaikille avoimet webinaarit ja käytössä olevan chat-neuvonnan laajentaminen. Toiminnasta tiedotetaan jatkossa Oppimisen tuen keskuksen sivuilla. Verkkovalmennuksen lähtökohtana ovat valmennukseen osallistuvan omat tavoitteet. Lyhyen valmennuksen aikana etsitään keinoja kehittää omia opiskelutaitoja tai kartoitetaan saatavilla olevia […]


LueUutiset - 2.6.2020

Kysely oppimisen ongelmista nyt saatavilla – tukea oppimisvaikeuksien tunnistamiseen

”Kysely oppimisen ongelmista” on oppimisen vaikeuksia kartoittava osa alkuperäisestä v. 2018 julkaistusta KOMO:sta (Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista). Menetelmä on tarkoitettu oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja puheeksi oton tueksi. Kysely oppimisen ongelmista Kysely oppimisen ongelmista -ohjeistus Kysely oppimisen ongelmista sekä alkuperäinen KOMO ohjeistuksineen löytyvät Oppimisen tuen keskuksen sivuilta.  


LueUutiset - 28.5.2020

Ajankohtaista tutkimustietoa: Erityinen tuki lukiossa erityisopettajien näkökulmasta

Erityisopetuksen lisääminen lukioissa on nähty tarpeellisena. Oppimisen tuki lukioissa keskittyy eritysesti oppimaan oppimisen taitojen kasvattamiseen, oppimisvaikeuksista keskusteluun sekä lukemisen ja kirjoittamisen yksilölliseen harjoitteluun – Tämä ilmeni selvityksestä, jossa tarkasteltiin erityisopettajien kokemuksia lukivaikeuden arvioimisesta sekä vaikeuksiin kohdennetun tuen tarjoamisesta. Tämän vertaisarvioimattoman kyselytutkimuksen mukaan lukivaikeustodistusten tekemisen yhteydessä haasteeksi koettiin etenkin lukivaikeuden vaikeusasteen määrittely sekä lausuntojen oikeudenmukaisuus. Lukivaikeuden […]


LueUutiset - 27.5.2020

Erilaisten oppijoiden liitto toteutti opiskelijoille kyselyn etäopiskelusta korona-aikana

Etäopiskelua koskevalla kyselyllä haluttiin kartoittaa opiskelijoiden, erityisesti oppimisvaikeuksia omaavien opiskelijoiden, kokemaa tuen tarvetta sekä etäopiskelun tuottamia haasteita ja etuja. Kyselyyn vastasi 109 henkilöä, joista enemmistö (71 %) opiskeli ammattikorkeakoulussa. Vastaajista noin puolella joko oli oppimisvaikeus tai ei ollut varmaa tietoa mahdollisesta oppimisvaikeudesta. Lue lisää Erilaisten oppijoiden sivuilta.  


LueUutiset - 13.5.2020

Ajankohtaista tutkimustietoa: Nuorten ADHD- ja ahdistusoireilun välinen yhteys kahdensuuntainen

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) ja ahdistus ilmenevät usein yhtäaikaisesti. Pitkittäistutkimuksessa, jossa selvitettiin nuorten itsearvioitujen ADHD- ja ahdistusoireiden kehityspolkuja, havaittiin näiden vaikeuksien välisen suhteen olevan kahdensuuntainen. Nuorten ADHD-oireet voivat johtaa ahdistusoireisiin, mutta myös ahdistuneisuus voi lisätä ADHD-oireita. Tutkimus tukee suositusta, jonka mukaan ADHD-oireisiin kohdennetuilla tukitoimenpiteillä on mahdollista ennaltaehkäistä ahdistusta. Lisäksi tulosten perusteella nuorten ahdistuksen yhteydessä […]


Simple Share Buttons