Suoraan sisältöön

Tutkimus: Opiskeluvaikeudet ovat yleisiä opiskelijoilla, joilla on mielenterveysongelmia

Mielenterveysongelmat heijastuvat opiskelijoilla monelle eri elämänalueelle, kertoo Kuntoutussäätiön tuore tutkimus. Mielenterveysoireilu on opiskelijoilla yleistä, ja monet mielenterveyden häiriöt puhkeavat nuoruudessa. Mielenterveysongelmilla on havaittu yhteys opinnoissa suoriutumiseen ja opintojen keskeyttämiseen.

Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia oppimisen, opintojen sujumisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ongelmia mielenterveysongelmiin liittyy lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijoilla. Lisäksi tarkasteltiin avun saamisen kokemuksia.

Tulosten mukaan toisen asteen opiskelijoista mielenterveysoireilu korostui lukiolaisilla, kun taas korkea-asteella erot yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välillä olivat vähäisiä.

Tutkimuksessa havaittiin, että opiskelussa koetut vaikeudet ovat yleisempiä niillä toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijoilla, joilla on mielenterveysongelmia. Eroja havaittiin opiskelutaidoissa, opiskelu-uupumuksessa ja opiskeluun liittyvissä kokemuksissa. Sosiaalisessa hyvinvoinnissa korostui mielenterveysongelmia raportoivien opiskelijoiden kohdalla erityisesti yksinäisyys.

Mielenterveysongelmia kokevat opiskelijat käyttivät opiskelu- ja terveydenhuollon palveluita muita opiskelijoita useammin, mutta moni opiskelija toivoi lisää tukea opintoihin ja mielenterveyteen. Erityisesti psykologipalveluiden saamisessa oli puutteita. Naiset käyttivät erityisesti terveyspalveluita miehiä useammin, ja he raportoivat miehiä useammin tuen tarpeista. Palveluiden käytössä oli eroa myös koulutussektorin mukaan. Toisen asteen opiskelijoilla perhetaustaan liittyvät tekijät eivät olleet yhteydessä palveluiden käyttöön.

Opiskelun tukea ja sosiaalista hyvinvointia vahvistettava

Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää tukipalveluiden ja opiskeluympäristöjen kehittämisessä. Terveyspalvelujen ohella on tarpeen kehittää opiskelun tukea ja vahvistaa sosiaalista hyvinvointia. Myös kuntoutuksen keinoin voidaan tukea opiskelijoita kokonaisvaltaisesti. Tietoa opiskelijoiden kokemuksista tarvitaan myös lisää, sillä koronapandemia on lisännyt opiskelijoiden mielenterveyteen ja opiskeluun liittyviä tuen tarpeita.

Tutkimuksen aineistot olivat Kouluterveyskysely vuodelta 2019 ja Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus vuodelta 2016. Tutkimus on julkaistu Sosiaali- ja terveysturvan raportteja -sarjassa. Tutkimus on osa Kuntoutussäätiön Mielenterveyden häiriöt ja opiskelu – opinnoissa koetut vaikeudet sekä kuntoutuksen tarve ja kohdentuminen opiskelijoilla -tutkimushanketta. Tutkimusta rahoitti Kela.

Linkki tutkimukseen: Korkeamäki, Johanna, Parkkila, Minna & Poutiainen, Erja. (2023). Toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden mielenterveysongelmien yhteys koettuun opintosuoriutumiseen, sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tuen hakemiseen ja saamiseen. Kela.

Lue lisää tutkimuksesta Kelan sivuilta.

 


Sisältö päivitetty 22.06.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons