Suoraan sisältöön

Projektit

Näillä sivuilla esitellään Kuntoutussäätiön ja muiden toimijoiden oppimisvaikeuksiin liittyviä hankkeita.

Kuntoutussäätiössä on pitkä perinne oppimisvaikeuksiin liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Kuntoutussäätiön aikaisempia oppimisvaikeuksiin liittyviä kehittämisprojekteja ovat olleet muun muassa aikuisten ryhmämuotoinen lukikuntoutuskokeilu ja työpaikkaohjaajille tarkoitettu koulutus. Kuntoutussäätiö on vastannut myös Lukki-, Lukibussi- ja Lukineuvola -hankkeiden arvioinnista.

Kuntoutussäätiön projektit

Tällä hetkellä Kuntoutussäätiössä on seuraavia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Nuttu-hankkeen nuorille aikuisille tarjoamat palvelut ovat maksuttomia. Lisätietoa saa hankkeiden yhteyshenkilöiltä. Lisäksi jokaisen hankkeen kohdalla on linkki Kuntoutussäätiön hankerekisteriin, josta löydät lisää tietoa hankkeesta.

Hankkeiden julkaisut löydät tästä linkistä.

 

Ajankohtaiset hankkeet

 

Nuttu – Nuoret tuella työelämään

 

NUTTU-hankkeessa edistetään mielenterveyden ongelmista tai oppimisen vaikeuksista kärsivien, työttömien tai työttömyysuhan alaisten nuorten opiskelu- ja työelämänvalmiuksia.

Hankkeessa luodaan ja kehitetään järjestöjen ja julkisen sektorin käyttöön tukipalveluita ja hyviä käytänteitä. Hanke toteutetaan vuosina 2014–2017 ja sen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys osana Paikka auki – Nuoret työelämään -kehittämisohjelmaa.

Kenelle?

Kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhanalaiset alle 25-vuotiaat nuoret, joiden mielenterveyden ongelmat tai oppimisvaikeudet haittaavat opiskelussa ja työssä selviytymistä. Lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat ne yhteistyökumppaneiden, järjestöjen ja julkisen sektorin toimijat, jotka ohjaavat ja tukevat näitä nuoria.

Miten?

Hankkeessa kehitetään seulontavälineitä nuorten mielenterveyden ongelmien ja oppimisen vaikeuksien havaitsemiseksi ja ammattilaisten ohjaamia vertaisryhmiä nuorten tukemiseksi. Hanke pilotoidaan Uudenmaan TE-toimistossa Vantaalla.

Yhteistyökumppanit

Kuntoutussäätiön yhteistyökumppaneita ovat Suomen mielenterveysseura, Uudenmaan TE-toimisto ja ELY, Vantaan kaupungin työllisyysyksikkö/Petra-hanke, HYKS/Vantaan Nuorisopsykiatrian avohoidon klinikka sekä Osallistuvat Nuoret 2013 ry.

Lisätietoja: Mila Gustavsson-Lilius
mila.gustavsson-lilius(at)kuntoutussaatio.fi
puh 044 781 3116

Lue lisää Kuntoutussäätiön hankesivuilta

Vaikuttavaa tukea nuorten elämän poluilla

Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla -hankkeessa edistetään opiskeluvaikeuksia kokevien nuorten hyvinvointia ja osallisuutta käytännön kehittämistyön ja tutkimuksen avulla. Yhtenä tavoitteena on edistää vaikuttavien, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta lisäävien tukitoimien saatavuutta niitä tarvitseville nuorille.

Hankkeessa tutkitaan opiskeluvaikeuksia kokevien nuorten hyvinvointia ja osallisuutta erilaisten kysely- ja haastatteluaineistojen avulla. Lisäksi toteutetaan rekisteritutkimus, jossa seurataan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden elämänpolkuja.
Hankkeessa tuotetaan myös hyvinvointia edistävä opas opiskeluvaikeuksia kokeville nuorille ja ryhmämalli. Kehittämistyössä hyödynnetään tutkimustietoa ja nuorten omia kokemuksia. Ryhmämalleja levitetään nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille suunnatulla käsikirjalla ja koulutuksella.

Vuosina 2016–2018 toteutettavassa hankkeessa ovat Kuntoutussäätiön lisäksi mukana Helsingin seudun erilaisten oppijoiden liitto, Nyyti ja Leikkiväki. Hanketta rahoitetaan terveyden edistämisen määrärahoista.

Lisätietoa Kuntoutussäätiön hankerekisterissä

Hankkeen esittely Slidesharessa

Lisätietoja: Johanna Korkeamäki, p. 044 781 3127, etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi

 

Päättyneet hankkeet

Nuorten aikuisten lukivaikeuden neuropsykologinen kuntoutus – tuloksellisuuden arviointi (2012-2017)

Kuntoutussäätiössä toteutettiin Kelan rahoittama tutkimushanke lukivaikeuden kuntoutuksen vaikutuksista 2012-2017.

Tutkimushankkeessa arvioitiin neuropsykologisen yksilö- ja ryhmäkuntoutuksen vaikutuksia nuorilla aikuisilla, joilla on lukivaikeus. Tutkimukseen valittiin mukaan 120 osallistujaa.

Kuntoutuksessa käsiteltiin lukivaikeuteen liittyviä ongelmia muun muassa lukemisen, kirjoittamisen, vieraiden kielten ja muistin alueilla huomioiden jokaisen elämäntilanteessa olevat keskeiset haasteet (vaikeudet opinnoissa, työssä, työhön tai opintoihin hakeutumisessa).

Menetelminä kuntoutuksessa olivat keskustelujen avulla ongelmien ja oman tilanteen jäsentäminen sekä oman oppimisvaikeuden vaikutusten ymmärtäminen, harjoitteiden avulla uusien strategioiden omaksuminen, kotitehtävien tekeminen opeteltujen asioiden soveltamiseksi käytäntöön sekä itsetunnon tukeminen ja kielteisten oppimiskokemusten purkaminen. Ryhmäkuntoutuksessa hyödynnettiin myös vertaistukea jakamalla lukivaikeuteen liittyviä kokemuksia muiden kanssa.
Tutkimuksessa selvitettiin, millaista hyötyä nuoret aikuiset voivat saada kehityksellisen lukivaikeuden kuntoutuksesta. Käytössä oli satunnaistettu asetelma, jonka avulla arvioitiin lukivaikeuden yksilöllisen neuropsykologisen kuntoutuksen sekä ryhmämuotoisen neuropsykologisen kuntoutuksen tuloksellisuutta ja verrataan näitä kahta kuntoutusmuotoa kontrollitilanteeseen, jossa osa tutkimukseen osallistuvista odotti kuntoutuksen alkua.

Osallistujat saivat joko yksilö- tai ryhmämuotoista kuntoutusta. Molemmat kuntoutusjaksot kestivät noin viisi kuukautta ja sisälsivät 12 käyntiä. Kuntoutus toteutettiin Helsingissä, Malminkartanossa.

Molemmat kuntoutusmuodot kohensivat objektiivisin kognitiivisin mittarein arvioituna prosessointinopeutta ja tarkkaavuutta edellyttävää työskentelyä. Ryhmäkuntoutus näyttäisi alustavien tulosten perusteella myös vähentävän sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä kielteisiä ajatuksia. Lisäksi subjektiiviset lukemiseen, kirjoittamiseen ja muistiin liittyvät arviot tukevat kuntoutuksen myönteisiä vaikutuksia. Kuntoutuksesta kerättyjen palautteiden perusteella lähes kaikki osallistujat ovat tehneet konkreettisia muutoksia työskentely- tai opiskelutapoihinsa.

Lisätietoja: Johanna Nukari, neuropsykologian erikoispsykologi, Kuntoutussäätiö etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi, puh.044 7813 109.

Lisätietoa Kuntoutussäätiön hankerekisterissä.

Oppimisvalmennuksella opintoihin kiinni (2014 – 2015)

Kuntoutussäätiö tarjosi yksilö- ja ryhmämuotoista oppimisvalmennusta, neuvontaa ja ohjausta 20-29-vuotiaille nuorille, joilta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto. Ohjausta sai myös kesken jääneiden opintojen suorittamiseen.

Oppimisvalmennuksen keskeiset sisällöt

Oppimisvalmennusta järjestettiin sekä lyhyenä neuvontana että pidempikestoisena valmennuksena osallistujien tarpeen mukaan. Toiminta oli suunnattu nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea koulutusvaihtoehtojen selvittämiseen, opintoihin hakeutumiseen ja opinnoissa suoriutumiseen.

Oppimisvalmennuksen tavoitteena oli löytää sopiva opiskelupaikka ja keinot selviytyä opinnoissa. Keskeinen toimintamuoto oli erityisopettajan antama henkilökohtainen ohjaus.

Yksilötapaamiset sovittiin joustavasti elämäntilanteen tai esimerkiksi työvuorojen mukaan. Lisäksi järjestettiin myös ryhmämuotoista valmennusta.

Oppimisvalmennuksen sisällöt

  • tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma
  • kartoitetaan oppimisen vahvuuksia ja vaikeuksia
  • etsitään uusia keinoja oppimisen tueksi
  • selvitetään koulutusvaihtoehtoja ja tehdään tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin.

Yhteystiedot
Tutkija-kehittäjä Johanna Korkeamäki, tutkija-kehittäjä
puh. 044 7813 127, etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi

Oppimisvalmennus päättyi toukokuussa 2015. Kiitämme kaikkia osallistujia ja yhteistyökumppaneita. Toiminta oli osa nuorten aikuisten osaamisohjelmaa (NAO).

Lue lisää Kuntoutussäätiön hankesivuilta

 

Tukea omaehtoiseen oppimiseen oppimisvaikeuksissa (2014-2015)

Koulutuskokonaisuus oli suunnattu erityisesti vapaalle sivistystyölle.

Kuntoutussäätiö toteutti vapaan sivistystyön opettajille ja opetuksen tukihenkilöstölle suunnatun koulutuskokonaisuuden aikuisten oppimisvaikeuksista. Koulutus tarjosi tutkittua tietoa ja käytännön kokemuksia aikuisten oppimisen esteistä ja oppimista helpottavista keinoista.

Tutustu koulutuksessa tuotettuihin materiaaleihin.

Lisätietoja Johanna Korkeamäki, tutkija-kehittäjä, puh. 044 781 3127, etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi

 

Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien moniammatillinen ohjaus ja tuki (2013–2014)

Kuntoutussäätiö järjestää koulutusta nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa maksutonta täydennyskoulutusta. Hankkeessa on julkaistu opas nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista.

Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien moniammatillinen ohjaus ja tuki -hankkeen tavoitteena on tarjota tutkimukseen ja kehittämisprojektien hyviin kokemuksiin perustuvaa tietoa ja ohjauskäytäntöjä koko opetustoimen henkilöstölle nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista. Lisäksi hanke painottaa moniammatillista verkostoitumista.

Tavoitteena on, että osallistujat saavat uusinta tietoa nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista sekä hyvistä tukikäytännöistä ja osaavat soveltaa niitä omaan työhönsä ja kehittää omien organisaatioiden tukikäytäntöjä. Koulutusjaksoissa painotetaan niitä osa-alueita, joissa nuoret ja aikuiset kokevat vaikeuksia.

Hanke tarjoaa ohjauksen parissa työskenteleville mahdollisuuden kehittää ja syventää omaa osaamistaan nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista joko osallistumalla yksittäisiin luentokertoihin tai laajempaan opintokokonaisuuteen (5 op).

Kohderyhmä

Koulutus on koko opetustoimen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Erityisenä kohderyhmänä ovat toisen asteen, aikuiskoulutuksen ja valmentavan koulutuksen erityisopettajat, koulupsykologit ja opinto-ohjaajat sekä muut ohjauksen ja kuntoutuksen parissa työskentelevät ammattilaiset.

Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet. Moniammatillinen ohjaus ja tuki -opas.

Voit tutustua oppaaseen myös Slidesharessa http://www.slideshare.net/oppimisvaikeus

Lisätietoja

Tutkija Johanna Korkeamäki, p. 044 781 3127, etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi

 

Opi oppimaan -hanke (2006 – 2010)

Opi oppimaan -projekti kehitti monipuolisia palveluita oppimisvaikeuden tunnistamisesta ryhmäkuntoutukseen.

Projektin kohderyhmään kuuluivat
  • Nuoret ja aikuiset, joiden oppimisvaikeudet haittaavat opiskelussa ja työssä selviytymistä ja jotka eivät normaalipalveluiden kautta saa tarvitsemaansa tukea.
  • Ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään oppimisvaikeuksia.
Projektin tavoitteena oli
  • Muokata aiemmin kehitettyjä palveluita paremmin kohderyhmän tarpeita vastaaviksi, kuten psykologin tutkimusta oppimisvaikeuksien ja -valmiuksien kartoittamiseksi sekä lukikuntoutusta ryhmätoimintana.
  • Kehittää uusia työskentelymalleja kohderyhmän kuntoutukseen, kuten oppimisvalmennusta ja lukikonsultointia.
  • Tuottaa tietoa ja materiaalia aikuisten oppimisvaikeuksista: oppimisvaikeuksien kanssa selviytyminen -tutkimus, Oma oppimisvalmentaja -työkirja, verkkosivut, apuvälineopas ja palveluopas. Tutustu julkaisuihin.

Sisältö päivitetty 12.01.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons