Suoraan sisältöön

Nuorten ja aikuisten projektit

Ajankohtaiset tai hiljattain päättyneet hankkeet

 

Komppaa -hanke (2018 – 2020)

Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoima ”Komppaa! Kompensaatiokeinoista apuaskelmia työtehtäviin” on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää työelämän ulkopuolella olevien ja oppimisen haasteita omaavien työikäisten työllistymistä. Hankkeessa kehitettiin muun muassa vertaisryhmämalli, joka tähtää oppimisen, työn ja arjen ratkaisukeinojen tarjoamiseen. Ryhmät toteutettiin kuntouttavassa työtoiminnassa. Hankkeen sivuilta löytyy myös esimerkiksi esittelyvideoita oppimisen tukemiseen suunnatuista sivustoista, kuten Oppimisvaikeus.fi:sta, Hahku-hankkeesta (Niilo Mäki Instituutti) ja Erilaisten oppijoiden liitosta.

Mukana hankkeessa ovat Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut, Sovatek-säätiö, Visio säätiö, Nuorten Ystävät ry, Puustellin työkylä ja Honkalampi KASKI-työvalmennus

 

Hahku – hahmottamisen kuntoutus

Niilo Mäki Insituutin hankkeessa tuotetaan tutkimustietoon ja osoitettuun vaikuttavuusnäyttöön perustuvia tietokoneavusteisia harjoitteita visuo-spatiaalisten hahmotushäiriöiden kuntoutukseen sekä rakennetaan hahmotushäiriöiden tietopalvelu asianomaisten, heidän perheittensä, järjestöjen sekä asiantuntijoiden käyttöön.

 

Hahku-T-hanke

Vuoden 2018 alusta käynnistyneen STEA:n rahoittaman Hahku-T-hankkeen tavoitteena on tukea työikäisten aikuisten hahmotushäiriöisten toimintakykyä. Hankkeessa tuotetaan verkkopohjainen harjoitusympäristö, joka sisältää kuntoutusharjoitteita arjen, oppimisen, ympäristössä ja yhteisössä toimimisen sekä työelämän tilanteisiin liittyen. Verkkoharjoittelun jälkeen tilanteita harjoitellaan mentorin tuella todellisessa toimintaympäristössä joko itsenäisesti tai ohjattuna.

Kolmivuotinen Hahku-T-hanke toteutetaan yhteistyössä ADHD-liiton, Aivoliiton, Autismi- ja Aspergerliiton, Erilaisten oppijoiden liiton, Suomen CP-liiton, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan ja Jyväskylän yliopiston Normaalikoulun kanssa.

Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin OPPI-VA (2017-2019)

Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin OPPI-VA ESR-hankkeen tavoite on, että työpaikoilla uskalletaan puhua erilaisesta oppimisesta ja tuen tarpeesta sekä päästään kokeilemaan erilaisiin työtehtäviin soveltuvia apuvälineitä.

OPPI-VA -hankkeeseen osallistuvilla työpaikoilla tehdään alkukartoitus, jolla selvitetään muun muassa, miten yhdenvertaisuus toteutuu työpaikan viestinnässä ja millaisia tuen tarpeita työntekijöillä on. Tämän perusteella kullekin työpaikalle kootaan työkalupakki sille sopivista apuvälineistä. Työyhteisöt saavat testata välineitä ohjatusti. Lisäksi hanke tarjoaa työyhteisölle alkukartoituksen pohjalta räätälöityä valmennusta.

 

Taikoja-hanke

TAIKOJA-hanke toimii koordinoivana hankkeena opetus ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaan valituille hankkeille. Ohjelma keskittyy aikuisväestön ICT-, numero- ja lukutaidon kehittämiseen esimerkiksi niiden väestöryhmien keskuudessa, jotka ovat tauon jälkeen palaamassa takaisin työelämään.

Lisätietoa käynnissä olevista muista hankkeista.

 

3kk – Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille (2015 – 2017)

Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille on Rinnekoti-säätiön toteuttama ja Kelan rahoittama kehittämishanke, ajalla 2015-2017. Projekti toteutetaan useina kolmen kuukauden pituisina työhönvalmennuskursseina pääkaupunkiseudulla, jotka sisältävät valmennusta pienryhmässä (1kk) ja työharjoittelun (2kk). Valmennus on suunnattu 18-29 vuotiaille, laajoja oppimisen vaikeuksia tai lievän kehitysvamman omaaville nuorille.Projektin tavoitteena on edistää kohderyhmän nuorten parempaa ohjautumista työhönvalmennukseen tai muuhun sopivampaan palvelumuotoon ja tuottaa tietoa kohderyhmän tarpeista työelämään kiinnittymisen tueksi sekä tutkia ohjaavan valmennuksen vaikuttavuutta palveluihin ohjautumisessa. Ulkoisen arviointitutkimuksen projektista toteuttaa Kehitysvammaliitto.

 

Oppimisvaikeudet aikuisena (2014-2016)

Niilo Mäki Instituutti yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan kanssa (Kansaneläkelaitos)

Hankkeen tavoitteena on tarkastella, miten lapsena havaitut oppimisvaikeudet vaikuttavat aikuisuudessa tutkimalla lapsena Niilo Mäki Instituutin Lastentutkimusklinikalla oppimisvaikeustutkimuksissa käyneitä, nyt aikuisia henkilöitä. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on, löytyykö oppimisvaikeustaustaisten henkilöiden elämän varrelta mahdollisia tekijöitä, jotka suojaavat kielteiseltä kehitykseltä ja edesauttavat opintojen loppuunsaattamista ja työelämässä kiinni pysymistä.

 


Oppimisvaikeudet työelämässä

Oppimisvaikeudet työpaikalla (2013-2015)

Nordplus Voksen-ohjelma (Pohjoismaiden ministerineuvosto)

Hankkeessa selvitettiin, miten työpaikoilla tiedostetaan ja tunnistetaan oppimisvaikeuksia. Samoin tutkittiin, miten oppimisvaikeudet ilmenevät ja mitä vaikutuksia niillä on. Selvitettiin myös, miten työtä ja uuden oppimista voi tukea niiden kohdalla, joilla on oppimisvaikeuksia. Hankkeen toteuttivat Suomessa SAK, KSL ja TSL.

ADysTrain (2006-2008)

Leonardo da Vinci –ohjelma, Euroopan Komissio

ADysTrain oli aikuiskouluttajille ja yritysten ylimmälle sekä keskijohdolle tarkoitettu Leonardo da Vinci -ohjelmaan kuuluva projekti.

 


Oppimisvaikeudet opinnoissa

Motivoimaa (2009-2012)

Niilo Mäki Instituutti yhteistyössä Jyväskylän, Kiipulan ja Tampereen ammattiopistojen ja Turun ammatti-instituutin kanssa (Euroopan Sosiaalirahasto)

Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa opiskelijoiden oppimista ja opiskelua vaikeuttavat ongelmat ja arvioida tarkemmin opiskelijat, joilla on heikko opiskelumotivaatio, opintoihin sitoutumattomuutta, opiskeluvaikeuksia sekä niihin liittyviä kerrannaisvaikutuksia. Tarkoituksena oli kehittää ja järjestää ennalta ehkäisevää, tehostettua tukea opiskelun alusta alkaen, jotta opiskelijoiden ammattiin valmistuminen turvataan.

Lisää tietoa hankkeesta

 

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa (2005-2009) ja jatko (2010-2011)

Jyväskylän yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto koordinoivia tahoja (Opetusministeriö)

ESOK-hankkeen tavoite on korkea-asteen opetuksen ja opiskelun fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen esteettömyyden kehittäminen siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa.

ESOK-verkosto


Tuki ja kuntoutus

Erilaiset oppijat työpajoilla (2007-2009)

Valtakunnallinen työpajayhdistys, Työvalmennussäätiö Tekevä ja Silta-valmennusyhdistys ry (Raha-automaattiyhdistys)

TPY:n hankkeessa kehitettiin uusia työmenetelmiä työ- ja yksilövalmentajille tarkkaavaisuushäiriöisten nuorten ohjaamiseen ja nuorten arkielämän hallintataitojen parantamiseen.

Lukki-hanke (2002-2005)

Turun Kristillinen opisto (Raha-automaattiyhdistys)

Hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa lukivaikeuksista ja niiden vaikutuksista ihmisten elämään. Toiseksi haluttiin tuoda lukikuntoutusta työttömien yhdistyksiin ja kansalaisopistoihin. Kolmanneksi hanke pyrki luomaan uudenlaisen ryhmäkuntoutusmallin. Kuntoutuksen runkona toimi LUKKI-kansio Avaimia luki-lukkoihin (2004) ja oheismateriaalina Mirja Halosen kirja Oppimisen lukoista oppimisen avaimiin (2002).

Aikuisten lukihäiriöisten kuntoutuskokeilu (1996-2000) Kuntoutussäätiö

Tavoitteena oli kehittää oppimisvaikeuksista kärsiville aikuisille uudentyyppinen polikliinisesti toteutettava ja yksilöllisesti joustava kuntoutusmuoto, joka yhdistäisi sekä ryhmä- ja yksilökuntoutuksen keinot että psykososiaalisen ja kognitiivisen kuntoutusotteen. Projektissa kokeiltiin uutta kuntoutusmuotoa kuudessa ryhmässä ja arvioitiin kuntoutuksen tuloksia sekä kursseille osallistuneiden että ohjaajien näkökulmista.


Ohjaus ja neuvonta

Taitojen tukijat (2013-2015)

Joensuun seudun lukiyhdistys (Raha-automaattiyhdistys)

Hankkeen tarkoituksena on tarjota tietoa sekä löytää ja luoda konkreettisia tukitoimia työhön ja opiskeluelämään.

Lisätietoja: http://www.lukijose.fi/

Osaava ohjaus (2010-2013)

Keskuspuiston Ammattiopisto (hallinnointi), Erilaisten oppijoiden liitto ry, Kuntoutus Orton Oy, Kriminaalihuollon tukisäätiö ja Mielenterveyden keskusliitto (Euroopan Sosiaalirahasto)

Projektin tavoitteena on luoda moniammatillinen yhteistyö- ja osaamisvaihtomalli, jolla bongata syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia. Syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä ei ole aina helppo tunnistaa neuvonnan, ohjauksen ja palveluiden arjessa. Syitä syrjäytymiseen voivat olla mielenterveys- ja päihdeongelmat, tunnistamattomat ja tukea vaille jääneet oppimisvaikeudet tai rikostausta.

Lisää tietoa hankkeesta

 

Oppimisvaikeuksista vapaaksi (2007-2011)

Kriminaalihuollon tukisäätiö (Raha-automaattiyhdistys)

Hankkeen tavoitteena oli selvittää vankien ja kriminaalihuollon asiakkaiden oppimisvaikeuksia sekä rakentaa oppimisvaikeudet huomioivia kuntoutuspolkuja rangaistusajasta vapauteen. Toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeenkin: vuonna 2011 oppimisvalmennustyö tuli osaksi KRITSin vakituista toimintaa.

 

Lukineuvola (2005-2007)

Opetushallitus (Euroopan Sosiaalirahasto)Lukineuvola-hankkeen tavoitteena oli kehittää palvelupiste, josta saa tietoa, ohjausta, neuvoa ja tukea oppimisen pulmiin. Lukineuvolan keskeinen toimija oli lukiasiamies. Lukineuvolatyö jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen Helsingissä HERO:ssa (Helsingin erilaiset oppijat) ja Tampereella, työväenopiston Opinverstaalla.


Tiedottaminen ja tunnistus

Oma tie – maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen (2006-2008)

Helsingin Diakoniaopisto (Helsingin Diakonissalaitos ja Raha-automaattiyhdistys)

Oma tie -projektin tavoitteena oli ehkäistä maahanmuuttajanuorten syrjäytymistä suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja yhteiskunnasta. Projektissa kehitetyt arviointi- ja asiantuntijapalvelut ovat vakiintuneet osaksi Helsingin Diakoniaopiston toimintaa.

Lukibussi (2003-2004)

Erilaisten oppijoiden liitto ry ja Suomen Kuntaliitto (Opetusministeriö ja Euroopan Sosiaalirahasto)

Lukibussi oli tiedotuskampanja, jonka tavoitteena oli lisätä tietoisuutta oppimisvaikeuksista eri toimijoiden keskuudessa.


Sisältö päivitetty 27.11.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons